Zdrowe serce
Zdrowe serce 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA U DZIECI Z WADĄ SERCA

Aktywność fizyczna:

 • jest czynnikiem silnie stymulującym rozwój organizmu
 • zbyt mała aktywność fizyczna jest zaliczana do głównych czynniki ryzyka miażdżycy związanych ze stylem życia
 • w ramach promocji zdrowia zachęca się zdrowe dzieci i młodzież do aktywności fizycznej przez minimum 60 minut dziennie.


Rozróżnia się następujące rodzaje aktywności fizycznej:

 • zajęcia wychowania fizycznego w szkole
 • sport wyczynowy związany z współzawodnictwem wymagający codziennych najczęściej wielogodzinnych treningów
 • sport rekreacyjny nie związany z współzawodnictwem
 • ćwiczenia rehabilitacyjne (gimnastyka, pływalnia) np. przy współistniejącej z chorobą serca wadzie kręgosłupa lub chorobie neurologicznej
 • zajęcia na siłowni


U dzieci z chorobą układu sercowo-naczyniowego kwalifikacja :

 • do uczestniczenia w zajęciach wychowania-fizycznego, ćwiczeń rehabilitacyjnych lub uprawiania sportu rekreacyjnego jest przeprowadzania przez kardiologa dziecięcego
 • do uprawiania sportu wyczynowego jest przeprowadzana przez lekarza sportowego na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez kardiologa dziecięcego.

Dzieci z chorobami układu sercowo-naczyniowego nie powinny wykonywać wysiłków na siłowni.


Kwalifikacja pacjenta z chorobą układu sercowo-naczyniowego do uprawiania sportu wymaga:

 • zebrania wywiadu odnośnie występowania chorób serca i omdleń w rodzinie
 • zebrania wywiadu odnośnie występowania u pacjenta objawów ze strony układu krążenia (szmeru nad sercem, nadciśnienia tętniczego, łatwej męczliwości, omdleń, duszności wysiłkowej, wysiłkowych bólów w klatce piersiowej), dotychczas stosowanego leczenia
 • badania pacjenta z oceną tętna na tętnicach udowych i pomiarem ciśnienia tętniczego krwi


Na zlecenie lekarza kardiologa przed kwalifikacja do uprawiania sportu wykonywane jest ponadto:

 • standardowe badanie elektrokardiograficznego z oceną skorygowanego czasu QT
 • badanie echokardiograficzne
 • 24 godzinne monitorowanie zapisu elektrokardiograficznego metoda holterowską
 • próba wysiłkowa na bieżni ruchomej.

Wskazania do wykonania innych badań kardiologicznych ustalane są indywidualnie przez kardiologa dziecięcego.


Przeciwwskazania do aktywności wysiłkowej mogą być:

 • czasowe
 • trwałe

Trwałe wykluczenie polega na całkowitym wykluczeniu z czynnej działalności sportowej niezależnie od rodzaju dyscypliny albo może dotyczyć tylko niektórych dyscyplin sportowych np

 • dyscyplin urazowych (kolizyjnych) lub zagrożonych upadkiem u chorych leczonych lekami przeciwkrzepliwymi (ryzyko krwawienia) lub po implantacji urządzeń antyarytmicznych (ryzyko uszkodzenia urządzenia)
 • dyscyplin zagrażających utonięciem lub upadkiem z wysokości w przypadku ryzyka wystąpienia omdlenia u chorych z trwałą lub napadową arytmią/całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym

Sport bez ograniczeń ale konieczne po konsultacji kardiologicznej i pod okresową kontrolą lekarska mogą uprawiać dzieci i młodzież z mało zaawansowana chorobą serca lub naczyń jeżeli :

 • nie występują objawy niewydolności serca
 • nie występują omdlenia (utraty przytomności) lub stany przedomdleniowe
 • nie stwierdza się zaburzeń rytmu ani przewodzenia
 • jest prawidłowy skorygowany czas QT w badaniu elektrokardiograficznym
 • stwierdza się odpowiednie do stopnia wysiłku przyspieszenie rytmu serca
 • pacjent nie wymaga stosowania leków kardiologicznych, nie ma implantowanych żadnych urządzeń


U dzieci z istotną strukturalną wadą układu sercowo-naczyniowego:

 • dozwolony jest sport w granicach określonych przez standardy dla tej patologii
 • decyzja o kwalifikacji do wykonywania wysiłku / uprawiania sportu jest podejmowana przez lekarza indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta


Całkowity zakaz uprawiania sportu z przyczyn kardiologicznych dotyczy głównie pacjentów z:

 • zaawansowanymi zmianami w układzie sercowo-naczyniowym,
 • wrodzonym lub nabytym uszkodzeniem/zwężeniem tętnicwieńcowych
 • niedokrwieniem mięśnia serca
 • tętniakami w obrębie serca lub naczyń tętniczych
 • istotnym utrudnienie napływu lub odpływu krwi z serca
 • kardiomiopatiami
 • zaburzeniami rytmu serca zagrażającymi wystąpieniem nagłego zgonu sercowego (np. zespół wydłużonego QT, złożone arytmie komorowe, częstoskurcze, zespół Wolfa-Parkinsona-White’a, zespół Brugadów, zaawansowane bloki przedsionkowo-komorowe, zespół chorego węzła zatokowego).


U pacjentów po leczeniu wady serca, po leczeniu procesów zapalnych układu krążenia, po leczeniu zaburzeń rytmu serca metodą ablacji może zostać przeprowadzona ponowna kwalifikacja do uczestniczenia w zajęciach wychowania-fizycznego lub uprawiania sportu:

 • po ponownej ocenie stanu układu krążenia przez kardiologa
 • pod warunkiem ustąpienia objawów i dobrego efektu zastosowanego leczenia
 • zwykle po 3-6 miesiącach po całkowitym ustąpieniu objawów.


Pacjent z chorobą układu sercowo-naczyniowego uprawiający sport:

 • wymaga systematycznej kontroli kardiologicznej i pediatrycznej
 • zgłaszania się do lekarza w przypadku wystąpienia podczas wysiłku jakichkolwiek objawów ze strony układu krążenia
 • musi mieć zabezpieczone odpowiednie obuwia, przewiewne ubranie podczas uprawiania sportu, właściwe uzupełniania niedoboru płynów (picie wody, unikanie płynów z kofeiną) i elektrolitów (odpowiednie, ale nie nadmierne), regularne posiłki w ciągu dnia, unikać przegrzewania się
 • powinien rozpoczynać wysiłek od rozgrzewki i dopiero potem stopniowo zwiększać intensywność wysiłku


U chorych po leczeniu wady wrodzonej serca przy orzekaniu na temat uczestniczenia w zajęciach sportowych konieczna jest ocena problemów kardiologicznych ale również zwrócenie uwagi na odchylenia w zakresie innych narządów, które same w sobie mogą stanowić czasowe lub trwałe przeciwwskazanie do uprawiania sportu np.:

 • ostre stany zapalne
 • padaczka i inne choroby neurologiczne
 • zaawansowana próchnica zębów
 • choroby układu kostno-stawowego
 • stany trwale ograniczające drożność dróg oddechowych lub przewlekłe stany zapalne układu oddechowego
 • zakrzepowe choroby tętnic kończyn dolnych
 • choroby układu kostno-stawowego


Nie ma możliwości 100% wyeliminowania ryzyka wystąpienia zasłabnięcia a nawet nagłego zgonu podczas wysiłku u pacjenta z chorobą układu sercowo-naczyniowego.

Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY